تو طعمه ای و طنابی

کشیدنی و عذابی

منم که مسخ عبورت

میان برکه ی اکنون …

 

عبور میکنی از من

و من برای اسیری

سقوط میکنم از خود

از آب برکه به بیرون

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!